វេទិកាការងារ ១៣ គុម្ភៈ ២០២០

Deadline:  13-02-2020

EVENT DETAILS

ឱកាសការងារជិត ៩០០កន្លែង! ដាក់ពាក្យភ្លាម! សម្ភាសភ្លាម!

​ ថ្ងៃទី១៣ កុម្ភៈ ២០២០ ចាប់់ពីម៉ោង ៨:០០ព្រឹក – ៥:០០ ល្ងាច

កុំភ្លេចយក CV មកផង!

ទីតាំង ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (ភ្នំពេញ)