វេទិកាការងារ ៣០ មករា ២០២០

Deadline:  30-01-2020

EVENT DETAILS

ដាក់ពាក្យភ្លាម! សម្ភាសភ្លាម!

​ ថ្ងៃទី៣០ មករា ២០២០ ចាប់់ពីម៉ោង ៨:០០ព្រឹក – ៥:០០ ល្ងាច

កុំភ្លេចយក CV មកផង!

ទីតាំង ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (ភ្នំពេញ)