វេទិកាការងារ ១៦ មករា ឆ្នាំ២០២០

Deadline:  16-01-2020

EVENT DETAILS

ដាក់ពាក្យភ្លាម! សម្ភាសភ្លាម! ឱកាសការងារ ៨៦៩កន្លែង!

​ ថ្ងៃទី១៦ មករា ២០២០ ចាប់់ពីម៉ោង ៨:០០ព្រឹក – ៥:០០ ល្ងាច

កុំភ្លេចយក CV មកផង!

ទីតាំង ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (ភ្នំពេញ)