វេទិកាការងារ ០៥ មីនា ឆ្នាំ២០២០

Deadline:  05-03-2020

EVENT DETAILS

ឱកាសការងារ ៧០០ កន្លែង! ដាក់ពាក្យភ្លាម! សម្ភាសភ្លាម!

​ ថ្ងៃទី០៥ មីនា ២០២០ ចាប់់ពីម៉ោង ៨:០០ព្រឹក – ៥:០០ល្ងាច

កុំភ្លេចយក CV មកផង!

ទីតាំង ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (ភ្នំពេញ)